Bài đăng

Common errors of English fricatives made by first year English major students at Hanoi University = Các lỗi sai phổ biến trong việc phát âm các phụ âm xát ở sinh viên năm thứ nhất trường Đại Học Hà Nội. M.A. Thesis Linguistics: 60 14 01 11

Hình ảnh
56 p. + CD-ROM + tóm tắt
M.A. Thesis English Linguistics -- University of Languages and International Studies. Vietnam National University Hanoi, 2014
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41272

A contrastive analysis of lexical and grammatical cohesion in inaugural speeches by the U.S President Barrack Obama and Vietnamese former President Nguyen Minh Triet = Liên kết ngữ nghĩa và ngữ pháp trong bài phát biểu nhậm chức của tổng thống Mỹ Barrack

Hình ảnh
41 p. + CD-ROM
M.A. Thesis English linguistics -- University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2011
This thesis paper presents an attempt to contrastively analyze lexical and grammatical cohesive devices in two inaugural speeches by the U.S President Barrack Obama and Vietnamese Former President Nguyen Minh Triet. The study tries to give a theoretical fr (...)
Electronic Resources
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39987

An exploratory study on the teaching and learning at post-listening stage by International Standard Program students, ULIS-VNU = Nghiên cứu thực trạng dạy và học ở giai đoạn sau khi nghe cho sinh viên nhiệm vụ chiến lược Trường Đại Học Ngoại Ngữ- ĐHQGHN.

Hình ảnh
M.A. Thesis. English teaching methodology -- University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2013
The recent education reform, most obviously in ELT has brought a new identity to the teaching procedure of language skills, comprising three stages: Pre, While and Post stage. However, the importance of the post stage tends to be lowered as the optional pa (...)
Electronic Resources
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41481

Tư tưởng Hồ Chí Minh và sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam

Hình ảnh

Nhân ngày quốc tế phụ nữ 8-3 nói về bồ tát quan thế âm

Hình ảnh

Mấy vấn đề về quá trình chuyển hóa và biến đổi của gia đình Việt Nam hiện nay

Hình ảnh