Bài đăng

Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ theo pháp luật Việt Nam

Nghiên cứu tổng quát các văn bản pháp luật về doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, đối chiếu với thực tiễn hoạt động, kết quả hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam, chỉ ra những điểm không phù hợp với thực tiễn kinh doanh cần bổ sung. Từ đó, đề ra hướng bổ sung và hoàn thiện các quy định pháp luật về lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13154

Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về bảo đảm tiền vay trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Nội

Pháp luật về huy động vốn bằng hình thức nhận tiền gửi của Ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam và thực tiễn áp dụng tại thành phố Hải Dương

Khía cạnh pháp lý của hoạt động sáp nhập và mua lại các tổ chức tài chính ở Việt Nam

Hệ thống hóa cơ sở lý luận và vấn đề pháp lý của hoạt động mua lại và sáp nhập các tổ chức tài chính theo pháp luật quốc tế và pháp luật một số quốc gia điển hình (Pháp, Liên minh châu Âu, Liên bang Nga và các nước trong Cộng đồng các quốc gia độc lập - SNG) và pháp luật của Việt Nam. Đưa ra những nhận xét, đánh giá về pháp luật quốc tế, pháp luật quốc gia trong việc điều chỉnh hoạt động này. Qua đó đề xuất một số kiến nghị có thể áp dụng cho Việt Nam trong việc hoàn thiện pháp luật đối với hoạt động sáp nhập và mua lại các tổ chức tài chính tại đâyURI: http://repository.vnu.edu.vn/submit#null
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5216

Pháp luật về quản lý nội bộ trong công ty cổ phần ở Việt nam

Luận văn hệ thống hoá một số vấn đề lý luận về công ty cổ phần và quản lý nội bộ trong công ty cổ phần. Tổng quát mô hình và cơ cấu quản lý nội bộ trong công ty cổ phần Việt Nam. Một số các quy định pháp luật Vệt Nam về quản lý nội bộ trong công ty cổ phần. Đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về công ty cổ phần và quản lý nội bộ trong công ty cổ phầnURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5272

Chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên ở Việt Nam hiện nay

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cũng như thực tiễn về các quy định của pháp luật về vấn đề chuyển đổi DNNN sang công ty TNHH một thành viên. Nghiên cứu thực trạng pháp luật về chuyển đổi DNNN sang công ty TNHH một thành viên: Trình tự, thủ tục chuyển đổi DNNN sang công ty TNHH một thành viên; tổ chức quản lý DNNN sang công ty TNHH một thành viên sau chuyển đổi; quyền lợi của người lao động khi chuyển đổi DNNN sang công ty TNHH một thành viên; thực tiễn chuyển đổi DNNN sang công ty TNHH một thành viên. Đưa ra kiến nghị nhằm đem lại hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sau chuyển đổi sang công ty TNHH một thành viên và phương hướng tiếp theo sau chuyển đổi.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5224