Bài đăng

Giải pháp huy động nguồn lực doanh nghiệp để phát triển giáo dục đại học trong nền giáo dục mở (Áp dụng cho Trường Đại học Hòa Bình).

Biện pháp quản lý các dự án hợp tác quốc tế và đào tạo tại trường Đại học Giao thông Vận tải trong giai đoạn hiện nay

Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến công tác quản lý các dự án hợp tác quốc tế về đào tạo. Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của trường Đại học Giao thông Vận tải nói chung và phòng Đối ngoại của trường nói riêng. Phân tích thực trạng các dự án hợp tác quốc tế và công tác quản lý các dự án hợp tác quốc tế về đào tạo ở trường Đại học Giao thông Vận tải giai đoạn 1995-2013. Trên cơ sở phân tích thực trạng, đưa ra một số biện pháp quản lý các dự án hợp tác quốc tế về đào tạo tại trường Đại học Giao thông Vận tải: hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý các dự án quốc tế về đào tạo; hoàn thiện và bổ sung các văn bản hướng dẫn về quản lý các dự án quốc tế; đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý dự án quốc tế về đào tạo; tăng cường nguồn thông tin khi xây dựng dự án; tăng cường tìm kiếm nguồn tài chính để thực hiện dự án; tăng cường kiểm tra, giám sát và đánh giá hoạt động của dự án. Khảo sát mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đã đề xuấ…

Một số biện pháp quản lý chương trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng Thống kê Tổng cục Thống kê

Trình bày cơ sở lý luận về quản lý chương trình giáo dục đại học: các khái niệm cơ bản, phương pháp và nội dung của quản lý chương trình đào tạo, chiến lược phát triển ngành thống kê và trường Cao đẳng Thống kê, các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chương trình giáo dục đại học. Khái quát sự hình thành và phát triển của trường Cao đẳng Thống kê, phân tích thực trạng chương trình đào tạo và quản lý chương trình đào tạo ở trường, đồng thời đánh giá những điểm mạnh đạt được, những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại đó. Trình bày những nguyên tắc đề xuất biện pháp và đưa ra một số biện pháp quản lý chương trình đào tạo góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng Thống kê như: nâng cao nhận thức về vị trí vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng chương trình đào tạo cho cán bộ quản lý, giảng viên; chỉ đạo xây dựng chương trình chi tiết; lập kế hoạch đào tạo và tổ chức thực hiện chương trình; thanh tra, kiểm tra đánh giá việc thực thi kế hoạch đào tạo; đánh giá,…

Một số biện pháp quản lý hoạt động đào tạo hệ cử nhân quản lý giáo dục tại khoa Sư phạm - Đại học Quốc gia Hà Nội

Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý hoạt động đào tạo (QLHĐĐT) cử nhân quản lý giáo dục (QLGD): nêu ra một số khái niệm cơ bản liên quan đến vấn đề cần nghiên cứu; giới thiệu một số yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến công tác QLHĐĐT cử nhân QLGD. Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác QLHĐĐT hệ cử nhân QLGD: giới thiệu khái quát về khoa Sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN); tìm hiểu các đặc trưng của công tác đào tạo hệ cử nhân QLGD của Khoa; trình bày thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý của Phòng Đào tạo. Kiến nghị một số biện pháp nhằm QLHĐĐT hệ cử nhân QLGD tại khoa Sư phạm, ĐHQGHN như: nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho học viên, giảng viên, cán bộ quản lý Khoa và đơn vị liên kết đào tạo về tầm quan trọng của đào tạo đội ngũ cán bộ QLGD; phân tích nhu cầu và kế hoạch hóa quá trình đào tạo; hoàn thiện quy trình đào tạo hệ không chính quy (trong đó có đào tạo cử nhân QLGD); áp dụng phương pháp dạy học người lớn đối với các khóa đào tạo cử nhân QLGD đ…

Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý hoạt động tự học (QLHĐTH). Giới thiệu những vấn đề về quản lý và QLHĐTH (vai trò của QLHĐTH đối với sinh viên các trường đại học, những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả QLHĐTH). Khái quát về trường Đại học sư phạm kỹ thuật Nam Định: quá trình hình thành và phát triển; nhiệm vụ đào tạo của trường. Tìm hiểu về thực trạng hoạt động tự học của sinh viên và thực trạng quản lý của nhà trường và hoạt động tự học của sinh viên: nêu lên những khó khăn và thuận lợi về QLHĐTH của sinh viên trường Đại học sư phạm kỹ thuật Nam Định. Kiến nghị một số biện pháp như: tuyên truyền giáo dục ý thức trách nhiệm, động cơ học tập; xây dựng bộ máy quản lý; xây dựng kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp trong đó có tự học; chỉ đạo đổi mới phương pháp tổ chức dạy học của giảng viên trên lớp; chỉ đạo thay đổi nội dung, hình thức kiểm tra đánh giá thể hiện kết quả tự học của sinh viên; bổ sung tạo điều kiện thuận lợi cho việc tự học của sinh viên; lấy tiê…

Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương